Termomodernizacja budynku przy ul. Mikołaja Reja nr 16

Kategoria: Projekty Opublikowano: niedziela, 21, październik 2018

 

W ramach Osi priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM POM w Zamościu” współfinasowany z Unii Europejskiej z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 umowa nr. RPLU.05.03.00-06-0022/17-00 okres realizacji projektu 06.10.2017 – 31.12.2019 rok

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej POM w Zamościu informuje, że podjął działania związane z pozyskaniem dofinasowania prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Reja nr 16 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przygotowany został kompleksowy Projekt mający na celu realizację prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w naszych zasobach. Do Projektu wytypowane został budynek, który wymaga przeprowadzenia prac remontowych - termomodernizacyjnych

Proces pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego składał się z wielu etapów i wymagał przygotowania szczegółowej dokumentacji formalno - prawnej, dokumentacji technicznej oraz finansowo - kosztorysowej. Projekt złożony został pod koniec miesiąca października 2017r. do Instytucji organizującej konkurs, gdzie poddany został ocenie formalnej i merytorycznej, pod kątem spełnienia kryterium poprawności. Ostatecznie Projekt uzyskał pozytywną ocenę i w dniu 16.08.2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM POM w Zamościu” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Pełna informacja do pobrania (kliknij tutaj).

 

 

Odsłony: 337