Informacja o projekcie

Kategoria: Projekty Opublikowano: wtorek, 31, grudzień 2019

W ramach Osi priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM POM w Zamościu” współfinasowany z Unii Europejskiej z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 umowa nr. RPLU.05.03.00-06-0022/17-00 okres realizacji projektu 06.10.2017 – 31.12.2019 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa POM Zamość realizuje projekt inwestycyjny: "Podniesienie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Reja nr 16 zlokalizowanego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej POM w Zamościu poprzez jego termomodernizację"

  • Całkowita wartość Projektu: 778 453,55 złotych;
  • Kwota dofinansowania 538 829,48 zł
  • Rozpoczęcie realizacji projektu: 06.10.2017r.
  • Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu: 31.12.2019r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej POM w Zamościu informuje, że podjął działania związane z pozyskaniem dofinasowania prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Reja nr 16 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przygotowany został kompleksowy Projekt mający na celu realizację prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w naszych zasobach. Do Projektu wytypowane został budynek, który wymaga przeprowadzenia prac remontowych – termomodernizacyjnych

Proces pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego składał się z wielu etapów i wymagał przygotowania szczegółowej dokumentacji formalno - prawnej, dokumentacji technicznej oraz finansowo - kosztorysowej. Projekt złożony został pod koniec miesiąca października 2017r. do Instytucji organizującej konkurs, gdzie poddany został ocenie formalnej i merytorycznej, pod kątem spełnienia kryterium poprawności. Ostatecznie Projekt uzyskał pozytywną ocenę i w dniu 16.08.2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM POM w Zamościu” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Uzyskane wsparcie środkami zewnętrznymi jest na poziomie 69,2% kosztów kwalifikowanych zadania, czyli kosztów prac mających bezpośredni wpływ na uzyskanie oszczędności w zużyciu ciepła.

  • Regulacja instalacji c.o,
  • Montaż zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii cieplnej w budynku mieszkalnym poprzez kompleksową termomodernizację, zwiększenie komfortu zamieszkiwania oraz obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków. Zaprojektowane w ramach projektu działania przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną o ok. 35%, a w konsekwencji przyczyni się do ochrony powietrza i poprawy środowiska naturalnego.

 

 

Odsłony: 864