Polityka Prywatności

Kategoria: Spółdzielnia Opublikowano: czwartek, 01, listopad 2018

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób użytkujących lokale w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej POM w Zamościu:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

Zgodnie z art. 13 informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa POM w Zamościu , 22-400 Zamość ul. M. Reja 16.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Podstawa prawna:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni Mieszkaniowej, jako administratorze danych osobowych,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  2001 Nr 4 poz. 27 z późn. zm.,
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze  1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.,
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm.
 • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2.

W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych.
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynika ze Statutu Spółdzielni, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz innych przepisów szczególnych. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa POM nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.

 

Powyższe informacje mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Odsłony: 694